Osmiúhelník:  
FYZIKÁLNÍ  CHEMIE – Reakční a fázové rovnováhy
 
 
                                                                Datum poslední aktualizace:   2. 12. 2006
 
Zkosené hrany: Sbírka příkladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Reakční rovnováhy

 

1.l. Výpočty na obecných chemických rovnicích

 

Naprostá většina chemických reakcí probíhá jenom do určitého rovnovážného stavu, nikoliv tedy jednoznačně podle chemické rovnice zleva doprava.

Máme-li nějakou obecnou chemickou rovnici

 

(1)                                                           A + B = C + D

kde      A,B jsou reaktanty

                         C, D jsou produkty,

musíme ji chápat jako zápis dvou rovnocenných reakcí, tedy také reakce

 

(2)                                                           C + D = A + B        

kde si reaktanty a produkty zaměnily svoje postavení

 

V tomto jednoduchém případě je rychlost první reakce přímo úměrná  (okamžité) koncentraci

reaktantů (A, B) a tedy během reakce klesá.

                                                                      

(3)                                                      v1 = k1 .  cA .cB

 

                                   kde v1     rychlost chemické reakce (1)

                                   k1        …. rychlostní konstanta (matematicky: konstanta úměrnosti)

                                   cA       ..... (okamžitá)  koncentrace látky A

                                   cB    ….  (okamžitá) koncentrace látky B

                                  

Podobná rovnice platí i pro reakci (2), kde je rychlost reakce úměrná koncentraci látek C a D.

                                  

(4)                                                      v2 =  k2 .  cc . cD

 

Reakci (1)  pak většinou nazýváme reakcí přímou a reakci (2) označujeme jako reakcí zpětnou či zvratnou.  Zatímco při reakci přímé (1) koncentrace látek A a B klesá a klesá tedy i rychlost přímé reakce, zvyšuje se koncentrace produktů C a D a tedy postupně narůstá rychlost reakce zpětné (2). Matematické zpracování této situace je navzdory jednoduchým vzorcům obtížné, protože koncentrace nejsou konstantní, v průběhu děje se mění a je třeba výpočet zpracovat za pomoci vyšší matematiky.

Důležité ale je si uvědomit, že v průběhu chemického děje (reakce, disociace, při srážení,…) nastane situace, kdy rychlost reakce přímé je stejně velká jako rychlost reakce zpětné, koncentrace látek na obou stranách rovnice se přestanou měnit a součin platí vztah

 

(5)                                                                  v1 = v 2

 

Dosadíme-li tedy do rovnice (5)  pravé strany výrazů (3) a (4), dostaneme

 

                                               k1 .  cA .cB =  k2 .  cc . cD

 

a po malé úpravě                                  k1/ k2  =  (cc . cD)  /  ( cA .cB )

 

Podíl rychlostních konstant  k1/ k2  je ovšem zase konstanta, kterou budeme nazývat rovnovážná konstanta, zpravidla (ale ne vždy) označovat Kr  a která nám umožní spočítat například  pH  silných i slabých kyselin a zásad,  koncentrace látek A, B, C, D v různých chemických reakcích (tedy složení rovnovážné reakční směsi), po úpravě nám tato konstanta umožní také vypočítat například koncentraci málo rozpustných látek (sraženin) v nasycených roztocích a podobně.

 

Konečná podoba výrazu pro rovnovážnou koncentraci je u reakce, kde se každá látky vyskytuje v chemické rovnici pouze v látkovém množství 1 mol, tedy

 

                                                           A +  B = C + D

 

je

(6)                                                      Kr = (cc . cD)  /  ( cA .cB )

 

ale u reakcí, kde se vyskytují v rovnicích větší počty molů musíme tyto počty vzít také v úvahu, tedy pro reakci

 

                                                           aA  +  bB = cC  +  dD

 

je

(7)                                                      Kr = ( cCc . cDd) / (cAa . cBb)

 

a protože by tento zápis mohl někomu činit potíže při chápání, tak uveďme příklad se skutečnou chemickou rovnicí, např.:

                                                           H2 +  Br2   =   2  HBr

 

                                                           Kr =  cHBr2 / (cH2 . cBr2)

 

kde koncentrace bromovodíku je umocněna na druhou, protože v rovnici jsou 2 moly HBr.

                                  

Pro snažší pochopení významu rovnovážné konstanty budeme koncentrace látek v rovnováze počítat pomocí stupně konverze. Stupeň konverze  α  budiž (zjednodušeně řečeno)  podíl z 1 molu  reaktantu, který zreaguje do dosažení rovnovážného stavu, nebo látkové množství produktu, které při téže reakci vznikne. Stupeň konverze je číslo z intervalu  ( 0 ; 1 )  !

 

Matematicko-početní požadavky:     Řešení  lineárních rovnic

                                                           Řešení kvadratických rovnic (znalost vzorce)

                                                           Úprava matematických rovnic a vzorců

 

Řešené příklady:

 

I. Určete stupeň konverze při dosažení rovnovážného stavu v jednoduché reakci  A = B, je-li rovnovážná konstanta Kr = 3.

 

Řešení:                                                         A     =     B       (například  izomerizace)

 

Množství látky v rovnovážném

stavu:                                                          1 – α          α

 

( Z jednoho molu látky A zreagovalo množství α  a zbývá tedy  (1 – α)  molu  látky A, současně vzniklo α molu látky B). V rovnovážném stavu je mezi těmito množstvími (koncentracemi)  vztah                     

                                                           Kr =  cB / cA

 

nebo vyjádřeno pomocí stupně konverze             Kr    =  α / ( 1 – α )

 

a protože Kr = 3 pak získáme jednoduchou

lineární rovnici                                                    3    =   α / ( 1 – α )

 

z níž vypočítáme, že stupeň konverze              α  = 0,75

 

Závěr: V rovnovážném stavu  je v  reakční směsi  1 – 0,75 = 0,25 molu látky A  a  0,75 molu látky B.

 

 

II. Určete stupeň konverze v rovnovážném stavu a látková množství všech látek, vyskytujících se v obecné chemické rovnici   A  =  B + C, je-li rovnovážná  konstanta  Kr = 4,32.

 

Řešení:                                                             A   =   B   +   C       (např. rozklad)

Látková množství v rovnovážném stavu       1 – α      α         α

 

Pokud se v reakci nemění třeba objem rozpouštědla, matematicky se tato látková množství chovají jako koncentrace a platí pro ně v rovnovážném stavu  ve spojení s rovnovážnou konstantou Kr  vztah

                                                                       Kr  =  α .  α  / ( 1- α )

 

a musíme tedy řešit rovnici                               4,32 = α2 / ( 1 – α)

 

Po vynásobení jmenovatelem získáme            4,32 (1 – α )  = α2

 

a po roznásobení a převedení všech členů na jednu stranu stojíme před řešením kvadratické rovnice (z níž předem vyloučíme záporný kořen, který nemá fyzikálně chemický význam)

 

                                                                       α2 + 4,32. α – 4,32 = 0

 

použijeme z matematiky známý vzorec pro řešení kvadratických rovnic a po dosazení

                                               α =   -4,32  +  ( 4,322 + 4.1.4,32 )﴿  /2                         

                                                α  = - 4,32 +    36 ﴿  /2

 

a získáme stupeň konverze      α = 0,837

 

Závěr:  Po dosažení rovnovážného stavu v zadané obecné chemické rovnici  bude v reakční směsi    0,162 molu látky A,  0,837 molu látky B,  0,837 molu látky C.

 

 

III.  Určete látková množství všech zúčastněných látek v rovnovážné reakční směsi pro obecnou chemickou reakci

 

                                               A + B  =  C + D 

 

je-li  rovnovážná konstanta Kr = 16,  za předpokladu, že do reakce vstupuje 1 mol látky A a 1 mol látky B. 

 

Řešení:                                     A   +   B   =  C  +  D    (např. neutralizace, podvojné záměny)

 

Látková množství

v rovnovážném stavu             1 - α   1 - α     α       α       

 

a protože  Kr = 16, musíme řešit rovnici

 

                                                  16  =  α . α / (1 – α )2           z níž  postupnými úpravami

 

dostaneme                        16 . (1 – α )2    =    α2 

                                         16 . ( 1 – 2. α +  α2 )  = α2

                                          15  α2  - 32 α  + 16  =  0        což je kvadratická rovnice, kterou řešíme pomocí vzorce, tentokrát z výsledku jako nereálný vyloučíme kořen větší než 1, stupeň konverze může mít hodnotu pouze z intervalu  (0 ; 1)

                                               α = 0,8

 

Závěr:  V reakční směsi, která dosáhla rovnovážného stavu, se nachází  0,2 molu látky A,  0,2 molu látky B,  0,8 molu látky C a 0,8 molu látky D.

                                               

 

 

 

IV.  Určete rovnovážnou konstantu obecné chemické reakce   A + B  =  C, byly-li v rovnovážném stavu v reakční směsi naměřeny koncentrace  cA = 0,1 mol/l , cB= 0,2 mol/l  a cC = 0,4 mol/l.

 

Řešení:  V tomto případě stačí udané hodnoty dosadit do vztahu (6),  tedy vypočítat podíl koncentrace produktu se součinem koncentrací reaktantů:

 

 

                                   Kr =  cC /  (cA . cB )  =  0,4 / ( 0,1 . 0,2 )  =  20

 

Závěr: Rovnovážná konstanta  má za podmínek uvedených v zadání hodnotu Kr = 20

 

 

V. Určete rovnovážnou konstantu obecné chemické reakce   2A + 3B  =  C + 3D, byly-li v rovnovážném stavu v reakční směsi naměřeny koncentrace  cA = 0,1 mol/l,  cB = 0,2 mol/l ,  cC = 0,4 mol/l   a cD = 0,5 mol/l.

 

Řešení:  Postup je v podstatě stejný jako v předchozím příkladu. V rovnici jsou ještě násobné molární koeficienty, které ale musíme vzít také v úvahu a proto musíme použít vztah (7). Poznámka: Pokud by někdo měl pocit, že koncentrace uvedené v příkladu neodpovídají zadané rovnici, očekává tedy že např. koncentrace látky D bude třikrát větší než koncentrace látky C, nechť si uvědomí, že nebylo řečeno, že reakce probíhá např. v čisté destilované vodě. Ionty nebo jiné látky mohou být v reakční směsi přítomny i z jiných důvodů (znečištění, záměrné okyselení apod.), nejsou tedy zachyceny v chemické rovnici, ale ovlivňují koncentraci stejné látky v rovnici uvedené. Později uvidíte, že tyto případy jsou velmi časté a také se často využívají k ovlivňování chemické rovnováhy např. ve prospěch ekonomicky žádoucích produktů (nebo naopak k omezování jejich vzniku).

 

                                   Kr = (cC . cD3) /  (cA2. cB3) =  0,4 . 0,53 / ( 0,12 . 0,23) = 625

 

Závěr:  Rovnovážná konstanta pro reakci a podmínky uvedené v zadání je Kr = 625.

 

                                     

V. Určete koncentraci látky C v rovnovážné reakční směsi reakce  A + B = C + D, jestliže byly naměřeny koncentrace   cA = 0,1 mol/l, cB = 0,8 mol/l , cD = 0,9 mol/l a je známo, že rovnovážná konstanta reakce je Kr = 8.

 

Řešení:  V tomto případě dosadíme všechny známé hodnoty do vztahu (6), neznámá veličina je však součástí lomeného výrazu a musíme ji tedy matematickými metodami známými ze ZŠ osamostatnit na jedné straně rovnice.

 

                                                           8 = cC . 0.9 / ( 0,1 . 0,8 )

                                                           cC = 8 . 01 . 0,8 / 0,9

                                                           cC = 0,711        ( mol/l )

 

Závěr: V rovnovážném stavu má v reakční směsi látka C koncentraci 0,711 mol/l.

 

Poznámka: Reakce, které mají Kr > 104  lze v praxi považovat za jednosměrné ve směru přímém, které mají Kr < 10-4 jsou prakticky nemožné (nebo jednosměrné ve směru zpětném), ale i tyto reakce mohou významně ovlivnit reakční prostředí (změnou  pH, uvolněním malých množství vysoce jedovatých iontů apod.)

 

Příklady k procvičování:

 

1.                  Rovnovážná reakce je popsána rovnicí    A = B. V rovnovážné směsi byly naměřeny koncentrace cA =  0,3 mol/l  a koncentrace cB = 0,9 mol/l  . Určete rovnovážnou konstantu.                                                                                ( Kr = 3 )

 

 

2.                  Rovnovážná reakce je popsána rovnicí  C = D. Určete rovnovážnou konstantu, jestliže v rovnováze byly naměřeny koncentrace  cC = 0,04 mol/l ,  cD = 0,8 mol/l.                                                                                                       ( Kr = 20 )

 

3.                  Rovnovážná reakce je popsána chemickou rovnicí  C = 2 D.  V rovnovážném stavu byly naměřeny koncentrace   cC = 0,1 mol/l  a cD = 0,2 mol/l. Určete rovnovážnou koncentraci.                                                                                         ( Kr = 0,4 )

 

 

4.                  Určete rovnovážnou konstantu chemické reakce, která je popsána rovnicí K + L = M + N, když v rovnovážném stavu byly naměřeny koncentrace cK = 0,2 mol/l, cL = 0,2 mol/l, cM = 0,8 mol/l, cN = 0,8 mol/l.                             ( Kr = 16 )

 

 

5.                  Rovnovážná reakce je popsána rovnicí  2A + B = C + 2D. V rovnovážném stavu byly naměřeny tyto koncentrace cA = 0,1 mol/l , cB = 0,2 mol/l , cC = 0,1 mol/l,       cD = 0,2 mol/l. Určete Kr.                                                            ( Kr = 2 )

 

 

6.                  Určete koncentraci cc, když v rovnovážné reakční směsi, která vznikla v důsledku chemické reakce A + B = C byly naměřeny koncentrace  látek  A, B o hodnotách cA = 0,1 mol/l  a cB = 0,1 mol/l a Kr = 8.                                         ( cC = 0,08 mol/l )

 

 

7.                  Určete koncentraci látek cA a cB v rovnovážném stavu, víte-li, že spolu reagovaly dle rovnice  A + B = C přičemž jejich koncentrace je stejná  (tedy cA = cB), koncentrace látky C byla stanovena cC = 0,8 mol/l a rovnovážná konstanta reakce je Kr = 16.                                                                                                 ( cA = cB = 0,223 mol/l )

8.                  Reakce K + L = M proběhla do rovnovážného stavu, v němž byly zjištěny tyto koncentrace látek:  cK = 0,4 mol/l , cM = 0,8 mol/l. Rovnovážná konstanta této reakce je Kr = 4.  Určete koncentraci cL.                                                 ( cL = 0,5 mol/l )

 

 

9.                  Rovnovážná konstanta reakce A = B + C  je Kr = 1,8.  Jaká je rovnovážná konstanta reakce zapsané jako B + C  = A ?                                                  ( 0,555 )

 

 

10.              Určete stupeň konverze α pro reakci  R = Q, jestliže Kr = 4.   ( α  = 0,8 )

 

 

11.              Určete stupeň konverze α a rovnovážné koncentrace látek po zreagování 1 mol látky M rozpuštěné v 1 litru roztoku  na látku N podle rovnice  M = N, když rovnovážná konstanta  reakce je Kr = 2                                                                                                                                          ( α = 0,667 ; cM = 0,333 mol/l;  cN = 0,667 mol/l )

 

 

12.              Určete stupeň konverze α  v rovnovážném stavu pro reakci  R = S + T ,  když  Kr = 3,385.                                                                                      ( α = 0,8075 )

 

 

13.              Určete stupeň konverze α  v rovnovážném stavu pro reakci  K = L + M, když   Kr = 5,28                                                                                        ( α = 0.860 )

 

 

14.              Určete stupeň konverze α  v rovnovážném stavu pro reakci  A + B = C + D,  do níž vstupuje 1 mol látky A i 1 mol látky B. Rovnovážná konstanta reakce Kr = 9.                                                                          ( α  = 0,75 )

 

 

15.              Určete stupeň konverze α  v rovnovážném stavu pro reakci  R + S = T + V,  do níž vstupuje 1 mol látky R i 1 mol látky S. Rovnovážná konstanta reakce Kr = 256.                                                                                                                 (α  = 0,941 )

 

 

16.              Určete množství látky K, které zbylo  v rovnovážném stavu reakce  K + L = M + N,  do níž vstoupil 1 mol látky K s 1 molem látky L. Rovnovážná konstanta reakce Kr = 169.                                                                                            ( α  =0,061 mol K)

 

17.              Určete stupeň konverze α  v rovnovážném stavu pro reakci  R + S = T + V,  do níž vstupuje 1 mol látky R i 1 mol látky S. Rovnovážná konstanta reakce Kr = 144.                                                                                                       (α  = 0,857)            .       

18.              Určete, kolik molů látky H vznikne při reakci  G = H + J z 1 molu látky G, jestliže rovnovážná konstanta reakce je Kr = 5,76                                           ( α  = 0,869 )

 

 

1. 2.     Součin rozpustnosti

 

Výše uvedené poznatky a postupy se používají k velice praktickým účelům, například k výpočtu koncentrace nasycených roztoků málo rozpustných látek (sraženin).

I v případě, že nějaká látka je (téměř) nerozpustná, nepatrná část takové látky se ve styku s rozpouštědlem rozpustí a vytvoří nasycený roztok. I pro tento případ se využívá vztahy (6) nebo (7) s dále uvedeným zjednodušením. Mějme nějakou látku, která se nepatrně rozpouští ve styku s rozpouštědlem (zpravidla vodou), přičemž se rozpadá na ionty.

Obecně zapsáno

                                               AB  =  A+  +  B-

 Tato disociace je také zvratným obousměrným dějem a při dosažení rovnováhy  se rychlost rozpouštění rovná rychlosti srážení. Při rovnováze je ve styku nerozpuštěná látka a nasycený roztok. Uplatníme-li vztah (6) můžeme psát

 

(8)                                         Kr =  cA+ . cB- / cAB

 

U látek málo rozpustných si uvědomíme, že koncentrace nerozpuštěné látky  cAB  je prakticky neměnná, protože se jí rozpustí velice nepatrné a můžeme ji bez újmy na přesnosti považovat také za konstantu. Velikostí této konstanty se nemusíme zabývat, protože celý vztah (8) jí vynásobíme jakožto jmenovatelem, a součin dvou konstant  Kr . cAB  označíme jako novou konstantu Ks , která se nazývá součin rozpustnosti.

 

Platí tedy                                             Ks = Kr . cAB = cA+ . cB-       nebo zkráceně

 

(9)                                                      Ks  =  cA+ . cB-       

 

V případě, že látka se rozpouští na větší počet  stejných iontů, musíme brát v úvahu i počet molů těchto iontů a podobné odvození udělat pomocí vztahu (7), opomenutí bývá častým zdrojem chyb.

 

Pro rovnici                                                      A2B3  = 2 A+  +  3 B-

 

součin rozpustnosti tvar                         Ks = cA+2  .  c B-3 

 

tedy zcela obecně pro rovnici                         AmBn = m A+  +  n B-

 

(10)                                                                 Ks  =  cA+m  .  cB-n

 

Součiny rozpustnosti běžných sraženin, hlavně využívaných například v analytické chemii, při chemické výrobě nebo při likvidaci průmyslovýh odpadů, se nacházejí v různých chemických tabulkách. K tomu je však potřeba dodat,  že součiny rozpustnosti jsou velice malá čísla, a proto jsou v tabulkách uváděny v podobě  pKs , přičemž písmeno  p  má stejný význam jako při některých jiných aplikacích v chemii (nejznámější je pH), naznačuje totiž záporně vzatou hodnotu dekadického logaritmu. Platí tedy

 

(11)                                                                pKs  = - log Ks                        nebo inverzní vztah

 

(12)                                                                Ks = 10 - pKs 

 

Výpočty hodnot podle vztahů (11) a (12) dnes pohodlně umožňuje každá kalkulačka s logaritmickou funkcí a exponenciální funkcí, tlačítkem   LOG   a inversním   10x .               

 

Matematicko – početní předpoklady:

základní znalost exponenciální a logaritmické funkce,

ovládání kalkulačky s těmito funkcemi (nebo používání   matematických tabulek)

operace s mocninami o stejném základu

vyjadřování malých a velkých čísel ve tvaru      a . 10n     kde    a Є < 1 ; 10 )   

 

 

 

 

 

 

Řešené příklady:

 

I. Součin rozpustnosti  má hodnotu  Ks  = 2,325 . 10-12.  Převeďte  jeho hodnotu na pKs

 

řešení a závěr:                   pKs = - log Ks = - log (2,325 . 10-12) =     11, 633

 

 

II. V tabulkách byla nalezena hodnota součinu rozpustnosti v podobě  pKs = 8,426. Určete hodnotu Ks

 

řešení a závěr:                    Ks =  10-pKs =  10-8,426 =  3,749 . 10-9

 

 

III. Vypočítejte součin rozpustnosti sraženiny  AB, byly-li v okolním nasyceném roztoku naměřeny  koncentrace iontů  cA+ = 5,5 . 10-12 mol/l  a  cB- = 8,3 . 10-10 mol/l.

 

Poznámka:  Nestejné koncentrace iontů naznačují pouze to, že zdrojem převažujících iontů B- je jiný zdroj. Toho se často využívá ke snížení koncentrace druhých iontů, protože součin rozpustnosti je konstanta a zvýšení koncentrace např.  aniontu vede ke snížení koncentrace kationtu.

 

Řešení a závěr:                                Ks = 5,5 . 10-12  . 8,3 . 10-10  =  4,565 . 10-21

 

IV. Vypočítejte součin rozpustnosti sraženiny A2B, byly-li v okolním nasyceném roztoku naměřeny  koncentrace iontů  cA+ = 4,5 . 10-8 mol/l  a  cB- = 2,25 . 10-8 mol/l, za předpokladu úplné disociace rozpuštěné látky na ionty.

 

Řešení a závěr:                                                            A2B = 2A+  + B-

 

musíme použít vztah (10)               Ks = cA+2 . cB-  = (4,5 . 10-8)2 . 2,25 . 10-8 = 4,556 . 10-23

 

 

V. Součin rozpustnosti AgBr podle tabulek je pKs = 12,31. Vypočítejte Ks a určete koncentraci stříbrných kationtů v nasyceném roztoku, jestliže koncentrace bromidových aniontů je 7.10-7 mol/l .

 

Řešení:             l. krok:             Ks = 10-pKs = 10-12,31 =  4,900 . 10-13

                        2. krok:            4,9.10-13  =  cAg+  .  cBr-        

                                        

                                               4,9.10-13  =  cAg+  . 7.10-7

                                               cAg+      =   4,9.10-13  / 7.10-7  =  7.10-7   mol/l

 

Závěr: Hodnota součinu rozpustnosti je 4,9 . 10-13. Koncentrace stříbrných iontů je stejná jako koncentrace iontů bromidových, tedy 7 . 10-7 mol/l.

 

 

 

 

VI. Tabulky uvádějí součin rozpustnosti Ag2S hodnotou   pKs = 49,2. Určete koncentraci stříbrných   kationtů,  když koncentrace sulfidových aniontů  je  cS2- = 5. 10-17 mol/l.

 

Řešení:             1. krok            Ks = 10-49,2 = 6,310 . 10-50  

           

                        2. krok            Ag2S  =  2 Ag+    +    S2-

 

                                                               Ks =  cAg+2  .   cS2-

                                                               6,310 . 10-50 =  cAg+2  .   5 . 10-17 

 

                                      cAg+ =  (6,310 . 10-50 / 5 . 10-17  )     kde  ( ) … odmocnina

                                               cAg+ =  3,55 . 10-17     mol/l

 

Závěr: Hodnota Ks = 6,31 . 10-50. Koncentrace stříbrných kationtů je 3,55 . 10-17 mol/l .  Sraženina Ag2S patří k extrémně málo rozpustným.

 

VII.  Určete látkové koncentrace iontů Mg+2 a F- v nasyceném roztoku MgF2, je-li pKs = 8,19

 

Řešení:             1. krok    Ks = 10-pKs = 10-8,19 = 6,457 . 10-9  

                        2. krok     chemická rovnice       MgF2 = Mg2+  +  2 F-  

 

označíme-li koncentraci Mg2+  jako neznámou x, pak koncentrace F- je dvojnásobná, tedy 2.x a po dosazení do vztahu (10) získáme rovnici 3.stupně:

 

                                                                       Ks =  x . (2x)2

                                                                              6,457 . 10-9   = x . 4.x2

                                                           6,457 . 10-9   = 4 . x3

                                                           x3   = 6,457 . 10-9  /4

a na kalkulačce najdeme

3. odmocninu                                      x = 1,178 . 10-3   mol/l

 Závěr: Koncentrace iontů Mg2+ v nasyceném roztoku MgF2  je cMg2+ = 1,178 . 10-3   mol/l, a koncentrace F- je dvojnásobná, tedy cF- = 2,357 . 10-3 mol/l .

 

 

Doporučení: Řešené příklady si zkuste vypočítat samostatně, zjistíte si tak, zda získáváte stejné výsledky.

 

Příklady k procvičování:

 

 1. Určete pKs, když Ks = 8,123 . 10-17 .                                     ( pKs = 16,09 )

 

 

 1. Určete pKs, když Ks = 9,549 . 10-15 .                                    ( pKs = 14,02 )

 

 

 1. Jaký je Ks, když tabulky uvádějí pKs = 8,81 ?            ( Ks = 1,549 . 10-9 )

 

 

 1. Určete součin rozpustnosti CaSO4, pro který tabulky uvádějí pKs = 5,04.                                                                            ( Ks = 9,12 . 10-6 )

 

 

 1. Určete součin rozpustnosti AgCl, jestliže v nasyceném roztoku byla naměřena shodná koncentrace obou iontů v hodnotě c = 1,333 . 10-5 mol/l . Hodnotu součinu převeďte na pKs.                                                                        (Ks = 1,776.10-10 ; pKs = 9,75 )

.

 1. Určete součin rozpustnosti BaCO3, jestliže v nasyceném roztoku byla naměřena shodná koncentrace obou iontů v hodnotě c = 7,161 . 10-5 mol/l . Hodnotu součinu převeďte na pKs.                                                                 (Ks = 5,128.10-9 ;  pKs = 8,29 )

  

 1. V nasyceném roztoku  BaSO4 byla  naměřena koncentrace síranových aniontů c = 5.10-4 mol/l . Určete koncentraci  barnatých kationtů, když součin rozpustnosti síranu barnatého má hodnotu  1,1 . 10-10.                                   ( 2,2 . 10-7 mol/l )

  

 1. Součin rozpustnosti AgCN má hodnotu pKs = 15,92. Určete látkovou koncentraci iontů Ag+  a CN-, víte-li, že je stejná.                         ( 1,096 . 10-8 mol/l )                                        
 2. Součin rozpustnosti BaF2  pKs = 5,98. Určete koncentrace Ba+ a F- v nasyceném roztoku. (Návod: koncentrace iontů nejsou stejné, musíte pracovat se vztahem (10)).                                                ( cBa+ = 6,39 . 10-3 mol/l ; cF- = 0,0128 mol/l )

  

 

 1. V odpadní vodě metalurgického provozu byla zjištěna zvýšená přítomnost kademnatých iontů. Jaká musí být koncentrace  sody (Na2CO3),  aby koncentrace kadmia v odpadní vodě klesla pod hodnotu  10-8 mol/l .  Tabulky uvádějí pro CdCO3  pKs = 11,28.                                                                             (5,248 . 10-4  mol/l )
 2. Určete rozpustnost CuBr (v g CuBr na 100 g rozpouštědla-vody), je-li pKs = 8,28. (Návod: Nejdříve vypočtěte látkovou koncentraci jednoho z iontů, je stejná jako látková koncentrace CuBr v mol/l). Při malém množství rozpuštěné látky je hustota roztoku stejná jako hustota vody)                                                                                                                                    ( 7,24 . 10-5 mol/l, asi 0,001 g/100g vody )

 

 

 1.  Určete rozpustnost CuS (v g na 100 g rozpouštědla – vody),  víte-li, že pKs =  35,20.           .                                ( 2,51 . 10-18 mol/l, asi 2,4 . 10-17 g/100 g vody )

  

 1. Určete koncentraci barnatého kationtu v nasyceném roztoku BaSO4. Součin rozpustnosti naleznete v chemických tabulkách.                    ( 1,047 . 10-5 mol/l )

  

 1. Jaká je koncentrace kademnatého kationtu v nasyceném roztoku CdS.  Součin rozpustnosti naleznete v chemických tabulkách.                    ( 8,913 . 10-14 mol/l )

 

 

1.3.  Protolytické rovnováhy – Iontový součin vody

 

Přístup hodně podobný výpočtům se součinem rozpustnosti se používá i pro vodu a proteolytické reakce. Voda je látky schopná autoprotolýzy, to znamená, že ze dvou molekul vody může disociací současně vzniknout kyselina i zásada.

 

                                               2 H2O  =  H3O+   +  OH-

 

Protože jedna molekula vody pouze váže vodíkový proton vzniklý disociací druhé molekuly vody, můžeme zvolit formální zjednodušení, které na vlastní výpočet nemá vliv a napsat reakci  jako

                                                           H2O = H+  +  OH -

 

 přičemž látkové koncentrace kationtů H3O+ a  H+  jsou stejné.

Uplatníme-li na tuto chemickou rovnici vztah (6) pro rovnovážnou konstantu odvozený výše v kapitole 1.1 , dostaneme

 

                                                           Kr  = cH+ . cOH-  /  c H2O

 

kde Kr je rovnovážná konstanta a c je látková koncentrace látek uvedených v indexu. Protože v 1 litru vody disociuje pouze 10-7 molu molekul vody, je změna koncentrace vody (podobně jako tomu bylo sraženin) zanedbatelná, koncentraci vody můžeme považovat za konstantu, celý vztah vynásobíme  c H2O  a dostaneme

 

                                                           Kr . c H2O  = cH+ . cOH-

 

Protože na levé straně se nachází součin dvou konstant, nahradíme je konstantou jedinou, kterou nazveme iontový součin vody Kv, a platí tedy vztah

 

(13)                                                    Kv = cH+ . cOH-

 

Protože již padla zmínka, že se na ionty rozpadá 10-7 molu H2O a z 1 molekuly disociované vody vznikne 1 kation H+  a 1 anion OH-, zjistíme po dosazení do vztahu (13), že iontový součin vody má hodnotu

                                                          

(14)                                                    Kv = 10-7 . 10-7 = 10-14

 

Logaritmováním vztahů (13) a (14) dekadickými logaritmy dostaneme

 

(15)     log Kv  = log cH+   +  log cOH- = - 7   +   (-7)  =  -14

 

protože logaritmy malých čísel jsou čísla záporná, zavádí se pro ně pojmy

 

                        pH = - log cH+ = -(-7) = 7

                        pOH = - log cOH- = -(-7) = 7

 

a dosazením do vztahu 15 dostáváme rovnici známou již ze ZŠ, totiž že

 

(16)                  pKv  =  pH  +  pOH  =   14

 

Pro úplnost je třeba dodat, že  definice  pH = -log cH+ platí jen pro malé koncentrace vodíkového kationtu (analogicky u pOH) a při velkých koncentracích se musí místo látkové koncentrace používat tzv. aktivita. V našich příkladech budeme pracovat jenom s látkovou koncentrací a s výpočty pomoci aktivity a aktivitních koeficientů se setkáte podrobněji na VŠ.

 

Iontový součin vody je konstanta ( Kv = 10-14  nebo pKv = 14), která je závislá na teplotě, ale nikoliv na koncentracích H+ nebo OH- . Proto zvýšení koncentrace H+ (například přidání kyseliny) způsobí pokles koncentrace iontů OH-.

 

Na závěr snad připomeneme, že kyselé látky mají pH < 7, zásadité (např. roztoky hydroxidů) > 7, a chemicky čistá voda (téměř nedosažitelný stav) pH = 7. V praxi považujeme roztoky o pH = 6 až 8 za neutrální. Destilovaná vody má pH kolem 5-6, její kyselost způsobují např. zbytky chloru, rozpuštěné oxidy ze vzdušných plynů (CO2, NOx, SO2 a jiné ).

 

Matematicko-početní předpoklady: 

            znalost vlastností (dekadických) logaritmů

            ovládání kalkulačky s dekadickými logaritmy (log) a s funkcí 10x

           

Chemické předpoklady:

            názvosloví kyselin, hydroxidů a solí (včetně hydrogensolí)

            znalost názvosloví kationtů a aniontů

            orientační znalost nějaké metody měření pH

            znalost účinků silných kyselin a silných zásad 

 

 

Řešené příklady…

 

I. Určete pH roztoku, v nemž je koncentrace vodíkových kationtů H+ (hydroxoniových, oxoniových H3O+)  0,05 mol/l.

 

Řešení a závěr:             pH = - log cH+ = - log 0,4 =  1,3

 

 

II. Určete koncentraci vodíkových kationtů v roztoku, který má pH = 9,5.

 

Řešení a závěr: pH = -log cH+ je vztah logaritmický, k němu inversní je vztah exponenciální              cH+ =  10-pH

a po dosazení dostaneme

                                               cH+ = 10-9,5 =  3,162 . 10 -10 mol/l

 

 

III. Určete pOH v roztoku, který má pH = 11,25.

 

Řešení a záběr: Ze vztahů (15) a (16) po elementární úpravě vyplývá

 

                                               pOH = 14 – pH = 14 – 11,25 = 2,75

 

IV. Určete koncentraci iontů OH- v roztoku, jehož pH = 10,8.

 

Řešení a závěr: 1

l. krok:  Z pH určíme pOH.                 pOH = 14 -10,8 = 3,2

 

2. krok: protože pOH = -log cOH- , platí též inverzně   cOH- = 10-pOH

Po dosazení získáme hodnotu   cOH- = 10-3,2 = 6,34 . 10-4 mol/l

 

Závěr: Zásaditý roztok  o pH = 10,8 má pOH = 3,2,  čemuž odpovídá koncentrace aniontů OH-   6,34 . 10-4 mol/l.

 

V.  Kyselina sírová (stejně jako všechny silné kyseliny) disociuje na ionty téměř úplně. Určete pH  roztoku o koncentraci 0,05 mol/l kyseliny sírové.

 

Řešení:                             H2SO4  =  2 H+  +  (SO4)2-

 

Z této rovnice plyne, že koncentrace kationtů H+ je dvakrát větší než koncentrace kyseliny, tedy  0,1 mol/l.

                                      pH = -log c H+ =  - log (2 . 0,05) = 1

 

Závěr: Roztok kyseliny sírové o koncentraci 0,05 mol/l má pH = 1.

 

 

VI. Silné hydroxidy  se ve vodných roztocích téměř úplně rozpadají na ionty. Určete koncentrace H+ , Na+  a OH- a pH v roztoku NaOH  o koncentraci NaOH = 0,002 mol/l .

 

1. krok:                       rovnice  NaOH =  Na+ +  OH-

Z rovnice vyplývá že látková koncentrace Na+ a OH- jsou číselně stejné jako látková koncentrace NaOH, tedy 0,02 mol/l. (Analogický příklad: Je-li v  sále 20 tanečních párů, je tam právě 20 mužů a 20 žen).

 

2. krok  součin koncentrací H+ a OH- musí být 10-14.

                                  

                                                           cH+  . cOH-  =  10-14

 

Protože koncentraci cOH- známe, je   cH+ = 10-14 / 0,002 = 5. 10-12

Při zadávání do kalkulačky pozor na číslo 10-14 při použití tlačítek EEX nebo EXP, zadat musíme 1.10-14.

 

3. krok: Vypočítáme  pH = - log 5.10-12 = 11,3

 

Závěr: V 0,002 molárním roztoku NaOH je koncentrace Na+ a OH-  také 0,02 mol/l, koncentrace H+ je rovna 5,10-12 mol/l a pH roztoku je 11,3

 

VII.  Kolikrát musíme zvýšit (snížit) koncentraci silné kyseliny, aby se pH změnilo o 1 jednotku?

 

Řešení: Je možné postupovat více způsoby, asi nejjednodušší je si uvědomit vlastnosti dekadických logaritmů ¨,

 tj.         log 10 = 1, log 100 = 2, log 1000 = 3 atd.

 

argument logaritmu se musí změnit 10x, aby se hodnota logaritmu změnila o jednotku.

 

(Můžeme si ovšem nějaká pH lišící se o jednotku zvolit, ke každému vypočítat příslušnou koncentraci – viz příklad II. - a ty porovnat mezi sebou.)

 

Závěr: Ke změně pH jednotku  je třeba kyselinu desetkrát zředit nebo zvýšit její koncentraci na desetinásobek.

Důležitý závěr: Dojde-li k poleptání silnou kyselinou např. o pH = 1, je třeba 100 násobného množství vody, aby pH kleslo na méně nebezpečné pH=3 nebo dokonce 1000 násobného zředění, aby pH kleslo na úroveň pH = 4, což už je pásmo slabých kyselin. Nestačí tedy letmý oplach! Analogické poučení platí pochopitelně i pro zásadité louhy, jako jsou roztoky NaOH, KOH.

 

Příklady k procvičování:

 

 1. Určete pH, je-li koncentrace vodíkových kationtů  10-9 mol/l.              ( pH= 9 )

 

 1. Určete pH, je-li koncentrace H3O+  6.7 . 10-11 mol/l.                          ( pH = 10,2 )

 

 1. Určete pH, je-li pOH rovno 10,5.                                                                  ( pH = 3,5 )

 

 1. Určete pH, je-li koncentrace OH-    0,0004 mol/ .                                         ( pH = 10,6 )

 

 1. Určete pH, je-li koncentrace silné kyseliny HCl  cHCl = 0,001 mol/l .   ( pH = 3 )

 

 1. Určete pH, je-li koncentrace silné kyseliny H2SeO4 rovna 0,0045 mol/l.          ( pH = 2,0..)

 

 1. Určete pH, je-li v 1 litru roztoku rozpuštěno 0,02 mol silného hydroxidu NaOH.                                                                                                          ( pH =12,3)      
 2. O kolik jednotek pH se změní zásaditost roztoku, jestliže ho z koncentrace silného hydroxidu  c= 0,025 zředíme na koncentraci 0,0008 mol/l?       ( pH klesne o 1,49 )

 

 1. V roztoku je cOH- = 5 .10-4 mol/l . Určete koncentraci iontů H3O+ a rozhodněte, zda je roztok kyselý nebo zásaditý.                                                                                                                                 (pOH = 3,3 ; cH+ = 2. 10-11 mol/l ; pH = 10,7 ; zásaditý )

 

 1. Roztok vykazuje pH = 4,2. Určete koncentraci cOH- .  (1,585 . 10-10 mol/l )

 

 1. Roztok vykazuje pOH = 12,3. Určete koncentraci cH+ .                      ( 0,020 mol/l ) 

 

 1. Zředíme-li kyselinu, jak se změní pH – zvětší se nebo zmenší?             (zvětší)

 

 1. Kolikrát je větší koncentrace HCl v roztoku o pH = 1,1 než v roztoku o pH = 2,6?                    ( 31,6 krát )

 

 1. Kolikrát je větší koncentrace louhu o pH = 12,8 než roztok louhu o pH = 10.?                                                                                   ( 1 584 krát )

 

 

 1. Roztok A má pH = 2,2.  Koncentrace iontů H3O+ v roztoku B je 0,011 mol/l , roztok C má pOH = 12,7 a koncentrace iontů OH- v roztoku D je 2,1 . 10-12 mol/l. Který z roztoků vykazuje největší kyselost?                            ( B ; pH = 1,95 )

 

 

(Pozn.: Zájemci a studenti, kteří mají ve studijním programu analytickou chemii najdou další příklady v této sbírce v oddíle Analytická chemie – Protometrické výpočty)