ANALYTICKÁ CHEMIE  -  Refraktometrie

 

                                                                                        (Poslední aktualizace: 8.11. 2006)

 

Zkosené hrany: Sbírka příkladů

 

 

 

 

 

 

 

1.      Vypočtěte hodnoty indexu lomu pro destilovanou vodu, byl-li  naměřen při teplotě vody 13ºC mezní úhel 48,58º  a při teplotě  27ºC mezní úhel 48,64º.                                                       [n13= 1,3335; n27= 1,3323]

 

2.      Paprsek sodíkového světla čáry D dopadá na hladinu ethanolu  pod úhlem 50º30′ a při teplotě 20ºC se láme pod úhlem 34º30′ . Jaký je index lomu ethanolu ?                                                                          [1,3623 ]

 

3.      Monochromatický žlutý paprsek (čára D) dopadá ze vzduchu na  hladinu vody postupně pod úhly a1= 30º , a2= 45º , a3= 60º.

      Pod  jakými úhly se lomí při teplotě                                           a) 20ºC ( ß1, ß2 , ß3)

                                                                                                      b) 50ºC ( ß4, ß5 , ß6)

      je-li index lomu n20 = 1,33291, n50 = 1,3290?

                             1= 22º2′, ß2 = 32º2′, ß3= 40º31′, ß4= 22º6′, ß5= 32º9′, ß6 = 40º40′]

 

4.      Jaký je mezní úhel lomu vody ßmax, je-li nD. = 1,33291?

                                                                                                               [48º36′40′′]

 

5.      Určete mezní úhel lomu pro dvojici prostředí diamant(1) -  vzduch(2). Absolutní index lomu diamantu je 2,42 a vzduchu  1,00.                                           max = 24º25′]

 

6.      Vypočtěte hodnotu mezního úhlu lomu pro látku o indexu lomu n  = 1,3861              [46º10′27′′]

 

7.      Vypočtěte hodnotu mezního úhlu pro látku, ve které byla  naměřena rychlost světla 225 030 km/s. Rychlost světla ve  vakuu c = 300 000 km/s.                                                                                         [48º35′57′′]

 

8.      Jaký bude úhel lomu, dopadá-li paprsek na rozhraní vzduch-diamant pod úhlem 65 . Index lomu diamantu N = 2,42. N(vzduchu) = 1,00.                                                                                                 [21º59′38′′]

 

9.      Vypočtěte rychlost světla v ethanolu, jestliže index lomu  ethanolu při 17,5ºC je 1,3619 a rychlost světla ve vakuu je  3.108m/s.            [2,203 . 108 m/s]

 

10.  Ověřte strukturu brombenzenu (M = 157,02 g/mol, hustota = 1,4914 g/cm3) výpočtem molární refrakce z experimentálně  určeného indexu lomu nD=1,5598 (při 20ºC) a z atomových refrakcí pro: uhlík 2,418×10-6 m3/mol, vodík 1,100×10-6 m3/mol, brom 8,865×10-6 m3/mol, dvojnou vazbu 1,733×10-6 m3/mol.

                                                  [RM = 3,404×10-5 m3/mol, RM = 3,407×10-5 m3/mol]

 

11.  Ověřte výpočtem molární refrakce strukturu isobutylalkoholu  (M = 74,12 g/mol, hustota = 0,8076 g/cm3), jehož nD = 1,3959  (při 20ºC).

      Atomové refrakce pro: C=2,418×10-6 m3/mol, H = 1,100×10-6 m3/mol, O = 1,525×10-6 m3/mol

                                        [RM = 2,221×10-5 m3/mol, RM = 2,222×10-5 m3/mol]

 

12.  Při methylaci cyklohexanonu diazomethanem CH2N2 vzniká za  odštěpení molekuly dusíku homolog C7H12O, o němž máme  rozhodnout, zda je to o-methylcyklohexanon, nebo  cykloheptanon. Produkt má tyto konstanty:

      M = 112,16 g/mol, hustota = 0,950 g/cm3, nD = 1,4584 (při  20ºC).

      Atomové refrakce pro :        C   2,418 . 10-6 m3/mol

                                                  H    1,100 . 10-6 m3/mol

                                                   O    2,211 . 10-6 m3/mol

                                                   7členný kruh     -0,10 . 10-6 m3/mol

                                                                      [cykloheptanon RM = 3,224 . 10-5 m3/mol]

 

13.  Relativní molekulová hmotnost propanolu = 60,094, hustota =  0,8074 g/cm3 (při 17,5ºC) a index    lomu při téže teplotě nD = 1,3861.

Vypočítejte z těchto údajů molární refrakci  buthanolu.                [22,24 cm3/mol]

 

14.  Látka, jejíž molekulový vzorec je C3H6O má při 20ºC hustotu =  0,8006 g/cm3 a index lomu 1,3641. Rozhodněte, zda má tato  látka vzorec CH2=CH—CH2—OH nebo CH3—CO—CH3.

Atomové refrakce pro : C       2,418 cm3/mol

                                     H       1,100 cm3/mol

                                     =O     2,210 cm3/mol

                                     O(ve skupině OH)    1,525 cm3/mol

                                     =(dvojná vazba)       1,733 cm3/mol

                                                                [CH3—CO—CH3]

 

15.  Vypočtěte hodnotu mezního úhlu lomu propanolu, jestliže znáte  hodnotu molární refrakce RM=17,69 cm3/mol, hustota = 0,8074  g/cm3, M = 60,094 g/mol.                                                                             [45º57′6′′]

 

 16.  Zjistěte průměrnou hodnotu přírůstku molární refrakce v  homologické řadě monokarboxylových kyselin. Uvažujte pouze  první 4 členy homologické řady.

      Výsledky sestavte do tabulky:

 

Vzorec

M [g/mol]

hustota [g/cm3]

nD (20ºC)

RM

RM

HCOOH

CH3COOH

CH3CH2COOH

CH3CH2CH2COOH

46,06

60,05

74,08

88,11

1,2224

1,0493

0,9934

0,9582

1,3714

1,3719

1,3865

1,3980

 

 

                                                                     [4,5492.10-6m3/mol]