ANALYTICKÁ CHEMIE – Redukčně-oxidační  titrace

 

 

                                                                  Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2007

Zkosené hrany: Sbírka příkladů
 

 

 

 

 

 


 

 

 

1.  Manganometrie

 

 1. Titr  0,02 molárního roztoku manganistanu draselného stanovíme na navážku šťavelanu sodného. Kolik šťavelanu navážíme, chceme-li, aby se spotřeba roztoku manganistanu pohybovala v rozmezí 20 – 30 ml?                                                                             (0,134 – 0,201g)   

 2. Bylo odváženo 1,0760 g Mohrovy soli (hexahydrát síranu železnato-amonného) a titrováno roztokem manganistanu draselného  se spotřebou 26,8 ml. Jaký je titr roztoku manganistanu?                                                                                          ( 0,0205mol/l )     

 3. Při titraci navážky 0,2121 g dihydrátu kyseliny šťavelové bylo spotřebováno 30,1 ml odměrného roztoku manganistanu draselného. Jaký je titr roztoku?                                                                                                                                                                         ( 0,0224 mol/l ) 

 4. Jak upravíte titr roztoku manganistanu draselného z hodnoty:

a) 0,0155 mol/l                                               ( 0,711 g KMnO4 do 1 l roztoku )
b) 0,0230 mol/l                                               ( 150 ml H2O do 1 l roztoku )
na hodnotu 0,0200 mol/l ?  

 1. Jaký je titr roztoku manganistanu  draselného, jestliže se ho na navážku 0,0654 g dihydrátu kyseliny šťavelové  spotřebovalo 30,35   ml?                                                 (0,0102 mol/l)

 2. K titraci 10 ml roztoku peroxidu vodíku se spotřebovalo 13 ml 0,02 molárního roztoku manganistanu draselného f = 1,0200. Kolik g peroxidu vodíku obsahuje l litr roztoku?                                                                                                               ( 2,254 g )

 3. K titraci 10 ml soli železnaté se spotřebovalo 26,2 ml 0,02 molárního roztoku manganistanu draselného. Kolik železa obsahuje 1 litr roztoku železnaté soli?                                                                                                                        ( 14,632 g )

 1. 100 mg železa bylo rozpuštěno ve zředěné kyselině sírové a roztok takto vzniklé železnaté soli byl titrován 0,02  molárním roztokem manganistanu draselného. Spotřeba odměrného roztoku činila 17,2 ml. Kolik % železa obsahoval preparát ?                                                          ( 96,06 % )

 1. K titraci 10 ml roztoku šťavelanu sodného se spotřebovalo 15,2 ml  0,02 molárního roztoku manganistanu draselného, f = 1,0500. Kolik
    
                                                            a) šťavelanu sodného
                                                               b) kyseliny šťavelové 
  obsahuje 1 litr roztoku?                                    ( 10,18 g šťavelanu ; 6,48 g kyseliny šťavelové )

 1. Z 10 ml roztoku vápenaté soli byl stažen šťavelan vápenatý. Sraženina byla po promytí rozpuštěna v kyselině sírové a uvolněná kyselina šťavelová byla titrována 0,02 molárním roztokem manganistanu draselného. Spotřeba činila 13,2 ml odměrného roztoku. Kolik šťavelanu bylo sraženo a kolik vápníku obsahoval 1 litr roztoku?            ( 84,53 mg šťavelanu ; 2,64 Ca / 1 litr )

 1. Kolik % kyseliny šťavelové obsahoval vzorek, jestliže bylo odváženo 1,6721 g vzorku a rozpuštěno v destilované vodě na objem 250 ml. 25 ml tohoto roztoku bylo titrováno 0,0201 molárním roztokem manganistanu draselného a jeho spotřeba činila 25,7 ml.              ( 97,36 % )

 1. Bylo odváženo 5,9230 g vzorku (heptahydrátu síranu železnatého) a tato navážka byla rozpuštěna v odměrné baňce na 200 ml. 20 ml tohoto roztoku bylo titrováno roztokem manganistanu draselného 0,02 mol/l, f = 0,9800 Spotřeby odměrného roztoku byly ve třech měřeních:  21,3 ml – 21,4 ml – 21,4 ml. Kolik  % FeSO4 . 7 H2O obsahoval vzorek?                              ( 98,29 % )

 1. Do odměrné baňky na 100 ml bylo odpipetováno 10 ml roztoku peroxidu vodíku.Po doplnění a promíchání se na podíl 25 ml okyselený zředěnou kyselinou sírovou spotřebovalo  30,2 ml 0,0202 molárního roztoku manganistanu draselného. Zjistěte % obsah peroxidu vodíku v původním vzorku.                                                                                                                    ( 2,074 % )

 1. Vápenatá sůl byla vysrážena jako monohydrát šťavelanu vápenatého. Po izolaci sraženiny se na kyselinu šťavelovou, uvolněnou po okyselení zředěnou kyselinou sírovou, spotřebovalo 34,75 ml 0,0103 molárního roztoku manganistanu draselného.Kolik % CaO obsahoval vzorek, byla-li navážka 0,5550 g?                                                                                                   ( 9,029% )

 1. Jaké množství šťavelanu sodného je třeba, aby se při titraci v prostředí zředěné kyseliny sírové spotřebovalo 25 ml 0,0500 molárního KMnO4?                                                       (41,88 % )

 1.  Jaký objem 0,0080 molárního roztoku KMnO4 se spotřebuje na oxidaci 100,0 mg dihydrátu kyseliny šťavelové?                                                                                                 ( 39,66 ml )

 1. Při stanovení čistoty peroxidu sodíku bylo do zředěného roztoku kyseliny sírové odváženo 0,5795 g vzorku. Po doplnění roztoku na objem 250 ml, bylo při titraci 50 ml zásobního roztoku spotřebováno 29,05 ml 0,01935 molárního roztoku KMnO4. Kolik % peroxidu sodíku osahoval vzorek?                                                                                                                ( 94,58 % )

 1. Kolik mg vápníku je obsaženo v 1 ml zásobního roztoku dusičnanu vápenatého, jestliže po přídavku 50,0 ml 0,1000 molární kyseliny šťavelové k 50 ml tohoto roztoku bylo po oddělení usazeniny šťavelanu vápenatého na přebytečnou kyselinu šťavelovou spotřebováno 12,50 ml 0,01 molárního roztoku KMnO4.                                                                                                             ( 3,76 mg )

 1.  Navážka 0,9631 g vzorku vápence byla po rozkladu převedena do odměrné baňky a doplněna na objem 250 ml. V podílu 50 ml byl vyloučen šťavelan vápenatý, který po oddělení a promytí byl rozpuštěn v kyselině.  Na vyloučenou kyselinu šťavelovou bylo spotřebováno 30,78 ml 0,0203 molárního roztoku KMnO4. Vypočtěte obsah  uhličitanu vápenatého ve vzorku.         (81,15 % )

 1. Kolik gramů šťavelanu železnatého  je nutno navážit, aby se při oxidaci v kyselém prostředí spotřebovalo 30,0 ml 0,02 molárního roztoku KMnO4 ? (Návod:           10 FeC2O4 + 6KMnO4 + 24 H2SO4  = 5 Fe2(SO4)3 + 3K2SO4 + 6 MnSO4 +24 H2O + 20 CO2 )                       (0,1439 g )

 1. Vápník z 0,2435 g vzorku dolomitu byl vyloučen ve formě šťavelanu vápenatého, který po oddělení a promytí byl rozpuštěn ve zředěné kyselině sírové a titrován 0,02 molárním roztokem KMnO4. Vypočtěte obsah CaCO3 ve vzorku, jestliže spotřeba manganistanu byla 21,1 ml.
                                                                                                                                
  ( 43,37 % )

 2. Na 25,00 ml 0,05051 M roztoku kyseliny šťavelové bylo spotřebováno 24,3 ml 0,02 M roztoku manganistanu draselného. Vypočítejte titr.                               ( 0,0208 mol/l )

   

  

2. Jodometrie

 

 1. Jaké množství dichromanu draselného odvážíme, aby při stanovení titru byla spotřeba cca 0,05 molárního roztoku thiosíranu sodného asi 20 ml?                                                      ( 0,0490 g )

 2. Jaký je titr roztoku, který byl připraven  rozpuštěním  12,5300 g resublimovaného jodu v roztoku jodidu draselného a doplněn na 1000 ml?                                                            ( 0,0494 mol/l )

 3. Jaký je titr roztoku thiosíranu sodného, jestliže na 20 ml tohoto roztoku bylo při titraci spotřebováno 20,3 ml  0,05  molárního roztoku jodu?                                        ( 0,1015 mol/l) 

 4. 20 ml roztoku jodu bylo titrováno odměrným roztokem thiosíranu sodného c = 0,1015 mol/l se spotřebou 20,3 ml. jaký byl titr roztoku jodu?                                                      ( 0,0515mol/l)

 5. Bylo naváženo 05030 g dichromanu sodného. Po rozpuštění a okyselení HCl byl přidán roztok jodidu draselného. Při reakci uvolněný jod byl titrován roztokem thiosíranu sodného. Spotřeba činila 10,3 ml. Jaký titr měl vzorek thiosíranu?                                                     ( 0,9960 mol/l )

 1. Na navážku 0,1054 g KBrO3 se po přidání jodidu draselného a okyselení spotřebovalo 37,6 ml odměrného roztoku thiosíranu sodného. Při titraci 50 ml roztoku jodu byla spotřeba téhož  roztoku thiosíranu 24,85 ml.  Zjistěte titr obou roztoků.      ( 01007 mol/l Na2S2O3 ;  0,02502 mol/l I2 )

 1. K navážce 0,2000 g KIO3 byl po rozpuštění ve vodě přidán dostatek KI a po okyselení HCl byl roztok doplněn na objem 250 ml. Jaký je titr roztoku jodu?                               ( 0,01121 mol/l )

 1. Do roztoku obsahujícího přebytek KI bylo přidáno 0,1783 g KIO3. Vzniklý roztok  byl po okyselení kyselinou chlorovodíkovou doplněn vodou  na objem 500 ml. Vypočtěte koncentraci vzniklého roztoku jódu.                                                                                      ( 0,0050 mol/l )

 1. Byl navážen 1  g chloridu železitého, rozpuštěn v odměrné baňce na 50 ml. Ke 20 ml tohoto roztoku byl přidán nadbytek  KI vy kyselém prostředí a uvolněný jod byl stanoven 0,0505 molárním roztokem  thiosíranu sodného se spotřebou 12,5 ml. Vypočtěte obsah chloridu železitého.                                                                                                             ( 25,579 % )

 1. Navážka 0,1920 g manganistanu draselného byla rozpuštěna a doplněna na 100 ml. Ke 20 ml roztoku byl přidán  l g KI a roztok byl okyselen HCl. Po 10 minutách byl uvolněný jod titrován roztokem thiosíranu sodného 0,0995 mol/l, spotřeba 10,2 ml. Kolik % manganistanu draselného vzorek obsahoval?                                                                                                                                                                                        ( 83,52% )

 1. Vypočítejte obsah jodičnanu draselného v chilském ledku (hm.%), jestliže na jod uvolněný z navážky 3,0000 g vzorku bylo spotřebováno 5,25 ml  0,05124 molárního roztoku thiosíranu sodného.                                                                                                               ( 0,3198 % )

 1. K 10 ml roztoku chloridu železitého byl přidán nadbytek KI a vyloučený jod byl titrován 0,1 molárním roztokem thiosíranu sodného f = 1,0100. Spotřebovalo se 31,1 ml tohoto odměrného roztoku. Kolik   a) chloridu železitého,    b) železa     obsahuje 1 litr roztoku.                                                                                                                        ( 50,9 g FeCl3 ; 17,5 g Fe )

 1. K 10 ml roztoku peroxidu vodíku byl přidán nadbytek KI a vyloučený jod byl titrován 0,1 molárním roztokem thiosíranu draselného f = 0,9880. Tohoto odměrného roztoku se spotřebovalo 22,3 ml. Kolik peroxidu vodíku obsahuje 1 litr roztoku?                                                ( 3,7 g )

 1. 1 g preparátu hexakyanoželezitanu draselného byl rozpuštěn ve vodě, přidán nadbytek KI a vyloučený jod titrován thiosíranem sodným, jehož se spotřebovalo 24 ml při koncentraci  0,2 mol/l. kolik % hexakyanoželezitanu draselného obsahuje vzorek?                                         ( 78,9 % )

 1. Z navážky 0,9975 g vzorku měděné rudy byla izolována měď ve formě sulfidu měďnatého. Po jeho rozpuštění v kyselině a úpravě pH roztoku byl přidán jodid draselný. Na jod uvolněný měďnatou solí bylo spotřebováno  22,6 ml 0,04885 molárního roztoku thiosíranu sodného.Vypočítejte obsah Cu v rudě.                                                                      ( 7,08 % )

 1. K titraci 10 ml roztoku chloridu antimonitého se spotřebovalo 21,2 ml 0,1 molárního roztoku jodu, f = 1,0200. Kolik antimonu obsahuje 1 l roztoku?                                                     ( 13,16 g )

 1. K 10 ml roztoku siřičitanu sodného bylo přidáno 25 ml 0,05 molárního roztoku jodu a po reakci se spotřebovalo k titraci nezredukovaného jodu 11,3 ml 0,05 molárního roztoku thiosíranu sodného. Kolik siřičitanu sodného obsahuje 1 litr roztoku?                                          ( 8,63 g )

 1. 1 ml koncentrovaného roztoku formaldehydu byl zředěn vodou do 100 ml. K 10 ml tohoto zředěného roztoku bylo přidáno 20 ml 0,05 molárního roztoku jodu a ke zpětné titraci se spotřebovalo 20,2 ml  0,05 molárního roztoku thiosíranu sodného f = 0,9820. Kolik g formaldehydu  obsahoval 1 l koncentrovaného roztoku?                                                     (Návod:  HCOH + I2 + 2NaOH  =  HCOOH + 2 NaI + H2O)  
         
                                                                                                                             ( 151 g )

 1. Do odměrné baňky na 500 ml bylo odváženo 2,6000 g formaldehydu. K podílu 25 ml tohoto roztoku bylo přidáno 50 ml cca 0,05 molárního roztoku jodu a roztok byl zalkalizován. Po okyselení se na přebytečný jod spotřebovalo 16,85 ml 0,1016 molárního thiosíranu sodného. Při slepé titraci se na stejné množství jodu spotřebovalo 48,95  ml téhož roztoku. vypočítejte obsah formaldehydu v %.                                                                                                  ( 37,664 % )

 1. Vzorek 0,2948 g krystalického siřičitanu sodného byl vnesen do 50 ml okyseleného roztoku 0,03 molárního jodu. Jaký je obsah Na2SO3 . 7 H2O ve vzorku, jestliže na přebytečný jod bylo spotřebováno 18,2 ml  0,025 molárního thiosíranu sodného?                                     ( 89,4 % )

 1. Síra obsažená v 0,5500 g vzorku surového železa byla spálena v elektrické peci v proudu kyslíku na oxid siřičitý, který byl jímán do předlohy s destilovanou vodou a během spalování přímo titrován odměrným roztokem  jodu na škrobovýma. Vypočtěte obsah síry v %, jestliže bylo při titraci spotřebováno 2,8 ml  0,0125 molárního roztoku jodu?                                ( 0,204 % )

 2. Roztok vzorku obsahující kyselinu sírovou a siřičitou spotřebuje při titraci 0,5000 g na MO 13,0 ml odm. roztoku  0,0996M NaOH a při jodometrické titraci téže navážky 8 ml odm. roztoku 0,0500M roztoku jódu. Kolik % kyseliny sírové a kolik % kyseliny siřičité obsahoval vzorek?        (20,47% kys.sírové – 6,58 % kyseliny siřičité )

 

3. Argentometrie

 1. Byl stanoven obsah stříbra ve stříbrné slitině. Navážka 0,4623 g slitiny byla rozpuštěna v kyselině dusičné a získaný roztok byl titrován  odměrným roztokem 0,2016 M KSCN, spotřeba 12,6 ml. Kolik % stříbra obsahuje slitina?                          (99,9 % )

 2. Do odměrné baňky na 100 ml bylo naváženo  0,8000 g bromidu amonného. Na 20,0 ml tohoto roztoku bylo spotřebováno 16,0 ml 0,10000M roztoku dusičnanu stříbrného. Kolik % bromidu amonného obsahuje vzorek?                                                (99 % )

 3. Z roztoku NaCl    (11 g NaCl v 0,5 litru roztoku)  se odpipetovalo do baňky 10 ml. K titraci tohoto  objemu bylo potřeba 11,8 ml roztoku AgNO3. jaký titr má roztok AgNO3?     (0,3187 mol/l )

 4. Z roztoku NaCl (22 g NaCl v 1 litru roztoku) bylo odměřeno  20 ml do titrační baňky. Jaký bude potřeba objem roztoku AgNO3 na titraci, má-li koncentraci c = 0,5012 mol/l?                                                                       ( 15 ml )