Zaoblený obdélník: ANALYTICKÁ CHEMIE – Polarimetrie

 
                                   Poslední aktualizace: 8. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Standardní podmínky: 20ºC, D čára spektra odpovídající  sodíkovému světlu o vlnové délce 589 nm

 

1.     Jakou měrnou otáčivost má L-fruktosa, jestliže její roztok o  koncentraci 5 g/dl v trubici dlouhé 1 dm stočil za  standardních podmínek polarizační rovinu o úhel :Zkosené hrany: Sbírka příkladů

       a) -1,77º  v roztoku pyridinu                               [-35,4º]
       b) -4,62º  při použití vody jako rozpouštědla     [-92,4º]

2.      Určete měrnou otáčivost kyseliny pravovinné (M = 150 g/mol),  jejíž 2 molární roztok stočil v trubici délky 20 cm  polarizační rovinu o 8º8′.                              [13,55º]

3.      Roztok glukosy o koncentraci 12 hmotn.% má při 20ºC hustotu 1,0459 g/ml. V trubici 2 dm dlouhé stáčí polarizační rovinu o  úhel 13º14′ . Určete měrnou otáčivost glukosy!                                                 [52,7º]

4.      Navážka 5,0255 g laktózy byla rozpuštěna ve 100 ml odměrné  baňce a měřena v trubici dlouhé 199,09 mm. Naměřený úhel byl 5,27º. Vypočítejte měrnou otáčivost laktózy. Zjištěnou  hodnotu porovnejte s tabulkovou hodnotou.                                                            [52,67º]

5.      Zjistěte podle specifické otáčivosti vzorku Saccharum lactis,  zda léčivo odpovídá požadavkům ČSL 4, který udává pro  monohydrát laktozy [a]D = +52,25º až 52,75º. Použitá trubice má délku 2 dm.

 a) navážka na odměrnou baňku 25 ml = 2,5000 g, alfa = 10,50º
 b) navážka na odm. baňku 50 ml = 1,5000 g, alfa = 3,25º
                                                               [a) 52,50º b) 54,17º]

6.     Jakou měrnou otáčivost má L-fruktosa, jestliže její roztok o  koncentraci 5 g/dl v trubici dlouhé 1 dm stočil za normálních podmínek polarizační rovinu o úhel
 a) -4,62º při použití vody jako rozpouštědla       [-92,4º]
 b) -1,77º v roztoku pyridinu                               [-35,4º]

7.      Roztok sacharosy má hustotu 1,038 g/ml. Za standardních  podmínek stočil polarizační rovinu o 13,81º v trubici dlouhé 20 cm. Určete koncentraci sacharosy, jejíž měrná otáčivost činí  66,53º .
[ 10,38 g/dl = 10 hm. % ]

8.      10,00 g vzorku technického vínanu draselno-sodného bylo  rozpuštěno v destilované vodě na objem 100 ml při 20ºC. Trubice délky 2 dm byla nejdříve naplněna destilovanou vodou správná nulová hodnota na stupnici +0,04º. Pro roztok v téže trubici byla odečtena hodnota 4,82º. Specifická otáčivost  vínanu draselno-sodného je 29,8º. Kolika % je vzorek vínanu?                                     [80,2 %]

9.      Zjistěte procentový obsah sacharózy ve vzorku, z nějž bylo  diferenčně naváženo 4,9080 g a rozpuštěno v 50 ml odměrné baňce.  Změřený úhel = 10,87º , délka trubice 199 mm a měrná otáčivost  sacharózy = 66,5º.                                                                            [83,6 %]

10.  Vypočítejte koncentraci vitaminu C v roztoku, který v trubici  dlouhé 19,95 cm otáčí rovinu kmitů polarizovaného světla o  úhel 0,95º. Specifická otáčivost vitaminu C je při  standardních podmínkách 24º. Výsledek určete v g/l.                              [19,84 g/l]

11.  Vypočtěte relativní podíl glukózy v sirupu, jestliže roztok (10 g sirupu v 50 ml roztoku) stáčí rovinu kmitů  polarizovaného záření v trubici 100 mm dlouhé za normálních podmínek o úhel 8,30º. Měrná otáčivost glukózy činí 52,5º.                                              [0,7905]

12.  Při stanovení % obsahu glukózy byl naměřen úhel otočení 12,86º. Navážka glukózy činila 20,00 g na odměrnou baňku 100 ml,  použitá polarimetrická trubice měla délku 20 cm a specifická otáčivost glukózy je +52,74º.                                          [60,96 %]

13.  Vypočítejte koncentraci roztoků laktózy (hmotnostně-objem.%) z  těchto údajů: délka polarimetrické trubice 200 mm, specifická otáčivost laktózy 55,30º, naměřené úhly otočení

a) 10,30º              [9,31 %]
b) 21,20º              [19,17 %]
c) 32,22º              [29,13 %]

14.  Roztok sacharózy má hustotu 1,018 g/ml a za standardních  podmínek stáčí polarizační rovinu v trubici dlouhé 10 cm o  3,39º. Určete koncentraci sacharózy, jestliže víte, že  specifická otáčivost sacharózy je 66,53º. [5,10 g/dl = 5,01 hm %]

15.  K jak velkému stočení polarizační roviny dojde za standardních  podmínek u 1 molárního roztoku glukózy (M = 180,16 g/mol)  při použití trubice dlouhé 2 dm, jestliže specifická otáčivost  glukózy je 52,5º?   [18,92º]

16.  Standardní roztok nikotinu (59,93 g nikotinu v 40,07 g  ethanolu) má ve vrstvě 9,992 cm za standardních podmínek  otáčivost -83,63º. Jaká je přesná délka trubice, v níž uvedený  roztok jeví při stejných podmínkách měření otáčivost -84,12º?          [1,005 dm]

17.  Jak dlouhá musí být polarimetrická trubice, aby se počet  stupňů odečtený na kruhovém polarimetru rovnal přímo počtu  gramů glukózy ve 100 ml vzorku moči při standardních  podmínkách. Specifická otáčivost glukózy je 52,8º.                             [1,894 dm]