Tato sbírka vznikla z potřeby umožnit studentům nechemických středních škol procvičit si matematicko-početní obsah učiva chemie. Současně s nutností přivést studenty k poznání, že bez praktického používání matematiky nelze chemii prakticky použít, bylo naším záměrem i podnítit u studentů samostatné přemýšlení a snahu po hledání řešení různých (i nechemických) problémů, které se v praktickém životě vyskytují a k jejichž zvládnutí jsou schopnosti uvažovat matematicko-početně nutné (ekonomie, organizace a řízení, analýza nejrůznějších rizik, …). V tom nás utvrzují zkušenosti našich absolventů, kteří se nám ozývají s pozitivními ohlasy z vysokoškolského studia i z praxe, přičemž zvláště vyzdvihují získanou schopnost zvládat praktické použití matematiky.

Kapitoly, které jsou ve sbírce obsaženy, lze spustit z hlavní stránky Sbírky. U každé kapitoly je teoretický úvod a určitý počet řešených příkladů, po nichž následují příklady k vlastnímu procvičování. Naprostá většina příkladů jsou příklady originální, sestavené autory jednak v průběhu jejich pedagogické činnosti, jednak pro potřeby této sbírky. Teoretický úvod nenahrazuje přednášku nebo výklad učitele a nemá být chápán jako text učebnicový. Často opouští  i za cenu drobných nepřesností zavedený výklad definic pojmů, ale snaží se pojmy přiblížit průměrnému žákovi. Součástí teoretického úvodu je přehled požadavků, které jsou na úrovni látky probírané na základní škole a v prvních ročnících škol středních. (Bez praktického používání trojčlenky a výpočtů s procenty nelze uspět při  studiu ani v praxi.)

Dalším předpokladem k efektivnímu řešení (z hlediska hlavně časového) je používání kalkulátorů s logaritmickými, exponenciálními, goniometrickými a dalšími funkcemi, nebo zběhlost v používání tabulek těchto funkcí. Zásadně nepřijatelné je používání kalkulaček zabudovaných v mobilních telefonech, nevhodné je také používání různých typů (často vypůjčených) kalkulaček. Student musí vědět, jak (a zda) jeho kalkulátor pracuje se závorkami, upřednostní násobení před sčítáním, s pamětí apod.

Věříme, že Sbírka bude mít mezi studenty úspěch, alespoň tomu nasvědčují první reakce, kdy zjišťujeme, že studenti si z vlastní iniciativy příklady stahují z internetu, tisknou a kopírují a současně nás upozorňují na nedostatky, nejasnosti nebo chyby, jimž se v průběhu tvorby asi zcela vyhnout nelze. Jsme jim za tato upozornění vděčni. I nadále očekáváme pomoc a spolupráci studentů při používání této sbírky.

V některých kapitolách lze nalézt jednotlivé stejné příklady. Je to úmyslný důsledek toho, že ve skutečnosti žádné ostré hranice mezi většinou kapitol neexistují, a matematicko-početní přístup k řešení  je v nich stejný nebo obdobný.

U mnohých příkladů je potřeba použít chemické tabulky. V tom případě je potřeba vědět, že údaje různých veličin se mohou v různých tabulkách mírně lišit. Drobné odchylky od výsledků uváděných u příkladů je možno připsat na vrub této okolnosti, stejně tak způsobu zaokrouhlování molárních hmotností. (Z pedagogického hlediska lze jen doporučit, aby si student sám ověřil výpočtem, jak se způsob zaokrouhlení některých údajů projeví na výsledku – je to dobré k získání kritického pohledu na získané výsledky i k upevnění vlastního sebevědomí.)

Internetová verze této Sbírky není uzavřena a bude průběžně doplňována o další příklady.

Sbírka vznikla za pomoci grantu poskytnutého Zastupitelstvem královéhradeckého kraje a za finanční spoluúčasti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové.

Děkujeme všem studentům (studentkám),  kteří  při nám při využívání této sbírky pomohli odhalovat její chyby a nedostatky.